شماره حساب ها

بانک ملت، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 1853846938
شماره کارت: 6104 3378 4378 0287

بانک صادرات، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 0304744547001
شماره کارت: -

بانک سامان، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 9103 800 938624 1
شماره کارت: 6219 8610 1135 6820

بانک ملی، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 0327916833008