شماره حساب ها

بانک ملت، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 1853846938
شماره کارت: 6104 3376 7846 8370

بانک سامان، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 9103 800 938624 1
شماره کارت: 6219 8610 1135 6820

بانک ملی، به نام سید سجاد شهیدیان

شماره حساب: 0327916833008